ข่าวกิจกรรม

ประชุมการดำเนินงาน Lab สี่มุมเมืองและการเจาะเลือดนอกสถานที่
อ่านต่อ
เข้าศึกษาดูงานในการตรวจวิเคราะห์ gene ด้วยเครื่อง Next Generation Sequencing
อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 13
อ่านต่อ
การประชุมตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์
อ่านต่อ
อบรม เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information System Security)
อ่านต่อ
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
อ่านต่อ
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ " การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันพยาธิวิทยา "
อ่านต่อ
จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2563
อ่านต่อ
บรรยายให้ความรู้เรื่อง AI.And Pathology เพื่อให้บุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา
อ่านต่อ