นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: May 26, 2023 3:25:50 PM ดู: 418

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมี นายแพทย์จิรวัฒน์ รากวงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิก และนายแพทย์ธีระพงษ์ วงศ์วิบูลย์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566