แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Nov 13, 2023 2:57:56 PM ดู: 472

แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนกลยุทธ์ สถาบันพยาธิวิทยา โดยมีดร.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันพยาธิวิทยา และให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์ช่องว่างขององค์กร เพื่อนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566