นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลพังงา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Jun 9, 2023 4:36:59 PM ดู: 346

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมี แพทย์หญิง ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา นายแพทย์.พีรวิชญ์ ปิ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิเเละตติยภูมิ แพทย์หญิง.ปานหทัย หุตะจูฑะ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลพังงา ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพังงา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566