สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความสุจริต โปร่งใสในการบริหารงาน โดยแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานกล่าวนำเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Dec 12, 2023 9:14:42 AM ดู: 598

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความสุจริต โปร่งใสในการบริหารงาน โดยแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานกล่าวนำเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566