ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา เข้ารับการฉีด Vaccine Covid-19 เข็มที่ 1
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Green & Clean Hospital. ประจำปี 2563 - 2565
อ่านต่อ
ผอ.สถาบันพยาธิวิทยาเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับผอ.กองบริหารการคลัง กรมการแพทย์
อ่านต่อ
ประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2564  
อ่านต่อ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางละอองศรี โกมลวาทิน
อ่านต่อ
ฝึกซ้อมแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP)
อ่านต่อ
พิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล และถวายเครื่องไทยทาน จตุปัจจัยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา ครบรอบ 46 ปี
อ่านต่อ
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการระบบ Telepathology
อ่านต่อ
กิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่
อ่านต่อ
พิธีทำบุญถวายสังฆทาน และรับมอบของที่ระลึก
อ่านต่อ
ประชุมการดำเนินงาน Lab สี่มุมเมืองและการเจาะเลือดนอกสถานที่
อ่านต่อ
เข้าศึกษาดูงานในการตรวจวิเคราะห์ gene ด้วยเครื่อง Next Generation Sequencing
อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 13
อ่านต่อ
การประชุมตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์
อ่านต่อ
อบรม เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information System Security)
อ่านต่อ
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
อ่านต่อ
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ " การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันพยาธิวิทยา "
อ่านต่อ
จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2563
อ่านต่อ
บรรยายให้ความรู้เรื่อง AI.And Pathology เพื่อให้บุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา
อ่านต่อ