คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานประกอบรายวิชา MS3013 พยาธิวิทยา และ วิชา MS3021 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: Mar 16, 2023 2:10:37 PM ดู: 1,441

นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยาให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานประกอบรายวิชา MS3013 พยาธิวิทยา และ วิชา MS3021 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ คณาจารย์ จำนวน 27 คน โดย นักศึกษา เยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยาย และเรียนรู้เทคนิค เครื่องมือที่ใช้ในการปฏบัติงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าจากงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566