2565

ผลงานวิจัยปี 2565

  1. การเปรียบเทียบคุณภาพชุดสีย้อมสำเร็จรูปสำหรับการย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้อด้วยวิธีพื้นฐาน (Hematoxylin and Eosin) (The comparison of the quality of hematoxylin and eosin staining kit for routine tissue staining.)
  2. การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน EGFR ด้วยเทคนิค Real time PCR โดยการปรับลดปริมาณน้ำยาที่ใช้ในการทดสอบ
  3. ระบบการจัดการข้อมูล Covid-19
  4. งานวิจัยเรื่องการใช้ acid mordant จากกรดไนตริกที่หมดอายุ
  5. การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ยีน HER2 ด้วยเทคนิค Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) กับ เทคนิค Dual In Situ Hybridization (DISH)
  6. ศึกษาจำนวนครั้งในการใช้ซ้ำของ Chamber megafunnel สำหรับการเตรียม Fluid specimen โดยวิธี Cyto-spin
  7. การ Decalcification ผิวหน้าบล็อก ด้วย 5% Nitric acid

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2565

  1. นายแพทย์ภาดล ชำนินาวากุล. The effect of Ki67 visual scale to improve accuracy of Ki67 index estimation in breast cancer
    ( งานวิจัยผลของการใช้เกณฑ์บอกขนาด Ki67 เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินต่าดัชนี Ki67 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม )