2562

ผลงานวิจัยปี 2562
 1. การศึกษาเปรียบเทียบการย้อม Immunohistochemistry และ Fluorescence in Situ Hybridization
 2. การเปรียบเทียบคุณภาพของหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้อ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2562
 1. นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด .DNA quality detection method from Formalin-Fixed Paraffin-Embedded (FFPE) tissue by Real-time PCR. Poster presentation at COE.
  - Poster Presentation DMS,2007, July 22-23, 2019
 2. แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติTubulovillous Adenoma of Vagina with both KRAS and APC Mutations. Pathology of the Lower Genital Tract: Case Report  
  - International Journal of Gynecological Pathology: September 2019, Vol 38, Issue 5, 498-501
 3. นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ Evaluation of the geographical utility of Eastern Russell’s viper (Daboia siamensis) antivenom from Thailand and an assessment of its protective effects against venom-induced nephrotoxicity  
  - PLOS Neglected Tropical Diseases, October 23,2019
 4. นายประดิษฐ์ ต้นเพชร การศึกษาความแตกต่างของการย้อม PAS Diastase ภายหลังรับประทานอาหาร  
  - ประชุมฟื้นฟูวิชาการปี 2564
 5. นางสาวปิยภัทร์ เปลี่ยนสาย การเปรียบเทียบการเขียนหัวสไลด์แก้วกับเครื่องพิมพ์สไลด์  
 6. นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด การประเมินชุดตรวจสำเร็จรูป AnyplexTM MTB/NTM eal-time Detection (V2.0) และ abTES™ MTB qPCR I Kit เพื่อการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ M. tuberculosis complex ด้วยวิธี Real-time PCR
 7. นางสาวศวิภา ขามาลา การศึกษาทดลองจำนวนครั้งในการใช้ซ้ำของ Chambers megafunnel (ชีวิตนอกรอบ) 
  - ประชุมฟื้นฟูวิชาการปี 2564
 8. นางสาวชุติมา ไชยโคตร การประดิษฐ์ชุดถ่ายรูปใบบรรยายกรอสโดยใช้ Tablet 
  - ประชุมฟื้นฟูวิชาการปี 2564
 9. Chonlada Sakouwjit, MD. Phospholipase A2 receptor (PLA2R) status in promary membranous nephropathy: A single institution study in Thailand. 
  - Oral presentation 30th RCPath Thailand Annual Meeting Feb 27- Mar 1, 2019.