2550-2559

ผลงานวิจัยปี 2550
 1. ระดับตะกั่ว  แคดเมียม และแมงกานีส ในเลือดผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด วงเงิน 269,800.-บาท 
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2550
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์ กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2550
 1. เสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์, วิยะดา แสนศรีมหาชัย, อดิศักดิ์ ศรพรหม.ระดับตะกั่ว แคดเมียมและแมงกานีส ในเลือดผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด
  - วารสารกรมการแพทย์ 2549; 31: 344-352.
 2. อัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ และจารุพรรณ ปิ่นทองเอสโตรเจนและโปรเจสเทอโรน: เปรียบเทียบในเซลล์มะเร็ง ระหว่างก้อนที่เต้านมกับที่กระจายต่อมน้ำเหลืองรักแร้. 
  - วารสารกรมการแพทย์ ต.ค-ธ.ค 2550; 32: 443-8.
ผลงานวิจัยปี 2551
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทองแดง สังกะสี แมกนีเซียมและวิตามินซีในซีรัมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวงเงิน 306,200.-บาท แหล่งเงิน งบประมาณ สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2551
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์ กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ
 2. การศึกษาสายพันธุ์ของ Human papillomavirus(HPV)ในเซลล์เยื่อบุปากมดลูกปกติ รอยโรคระยะก่อนเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยทั้ง 4 ภาค เพื่อประเมินความเหมาะสมในการนำวัคซีนป้องกันเชื้อHPVมาใช้ในอนาคต
 3. บทบาทของฮิวแมนแพ็พพิลโลมาไวรัส(HPV) ในการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย
 4. การล้างเม็ดสีเมลานินจากเนื้อเยื่อโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเสาวลักษณ์ จงประกิจพงศ์ กลุ่มงานจุลพยาธิ
 5. Estrogen and Progesterone receptor: เปรียบเทียบในเซลล์มะเร็งระหว่างก้อนที่เต้านมกับที่กระจายมาต่อมน้ำเหลือง
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2551
 1. Suthipintawong C, Wejaranayang C, Vipupinyo C. Interobserver reproducibility in determining P16 overexpression in cervical lesions : Use of a combined scoring method. 
  - J Med Assoc Thai 2008; Dec; 91(12): 1779-84.
 2. Vinyuvatt S. Prognostic significance of ER, PR, Ki67, c-erbB-2, and p53 in endometrial carcinoma. 
  - Asian Pacific J Cancer Prev 2008; 9: 653-7.
ผลงานวิจัยปี 2552
 1. Interobserver reproducibility in determining P16 overexpression in cervical lesions : Use of a combined scoring method. วงเงิน
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2552
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายแพทย์ทรงคุณ วิญญวรรธน์
 2. Association of duodenal eosinophilia And non-ulcer dyspeptic patients. Present ed at GI clinic Rajavithi hospital
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2552 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายแพทย์ทรงคุณ วิญญวรรธน์
 3. revalance of HPV infection in SIL and SCC in Thai population
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2552 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายแพทย์ทรงคุณ วิญญวรรธน์
 4. Prevalance of HPV 16 variant in Thai population
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2552
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายแพทย์ทรงคุณ วิญญวรรธน์
 5. P16 expression and HPV infection in SIL/SCC
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2552 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายแพทย์ทรงคุณ วิญญวรรธน์
 6. ระดับทองแดง สังกะสี วิตามินเอ วิตามินอี และวิตามินซี ในซีรัมผู้ป่วยมะเร็งปอด วงเงิน 359,000.-บาท
  - แหล่งเงิน งบประมาณ สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2552 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์ กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2552
 1. เสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์, วิยะดา แสนศรีมหาชัย. ระดับวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินอีในพลาสม่าผู้สูบบุหรี่. 
  - วารสารกรมการแพทย์ 2552; 34: 88-96.
 2. เสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์, วิยะดา แสนศรีมหาชัย, นภา ศิริวิวัฒนากุล และศราวดี ตันธรรมจาริก. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างระดับทองแดง สังกะสี แมกนีเซียมและวิตามินซีในซีรัมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. 
  - วารสารกรมการแพทย์ 2552; 34: 597-605.
ผลงานวิจัยปี 2553
 1. การวินิจฉัยการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียจากเนื้อเยื่อตรึงพาราฟินโดยวิธี Real-time PCR ในผู้ป่วยที่มีต่อมน้ำเหลืองอักเสบ วงเงิน 673,000.-บาท
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2553 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์  กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ
 2. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการย้อม Kappa and Lambda light chain ในชิ้นเนื้อแบบธรรมดากับการใช้เครื่องย้อมอัตโนมัติด้วยเทคนิค In situ hybridization  วงเงิน 365,000.-บาท
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2553 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ งานอิมมูโนฮีสโตเคมี กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ
 3. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการย้อม Epstein barr virus ในชิ้นเนื้อแบบธรรมดากับการใช้เครื่องย้อมอัตโนมัติด้วยเทคนิค In situ hybridization วงเงิน 125,000.-บาท
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2553
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ งานอิมมูโนฮีสโตเคมี กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ
 4. การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนของน้ำยาที่จะนำมาใช้ทดแทนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเตรียมชิ้นเนื้อวงเงิน 150,000.-บาท 
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2553 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเสาวลักษณ์ จงประกิจพงศ์ กลุ่มงานจุลพยาธิ
 5. รูปแบบดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นที่จำเพาะในเซลล์เยื่อบุผิงชนิด squamous สำหรับการบอกต้นกำเนิดของมะเร็งชนิด squamous ที่กระจายตัวไปยังต่อมน้ำเหลือง  วงเงิน 673,000.-บาท
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2553 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ
 6. นิวโรบลาสโตมาในเด็กไทย : การดำเนินโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำ
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ กลุ่มงานเซลล์วิทยา
 7. Human Papilloma Virus prevalance, Genotype distribution, and pattern of infection in Thai women.
  - แหล่งเงิน งบประมาณ โรงพยาบาลราชวิถี ปีงบประมาณ 2553 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ แพทย์หญิงชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2553
 1. ปรีชา เรืองเวชวรชัย, สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์, วิชัย ปุริสา, ทรงคุณ วิญญูวรรธน์. การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหายีน HER-2/neuในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Real-Time Quantitative PCRกับวิธี Immunohistochemistry และ Chromogenic in situ hybridization 
  - วารสารโรคมะเร็ง2553; 30(3):104-11.
 2. Tungtasana H, Shuangshoti S, Shuangshoti S, Kanokpanont S, Kaplan DL, Bunaprasert T, et al. Tissue response and biodegradation of composite scaffolds prepared from Thai silk fibroin, gelatin and hydroxyapatite. J Mater Sci Mater Med 2010 Dec; 21(12): 3151-62.
 3. Vinyuvatt S. Post-treatment tumor FLT uptake does not correlate with tumor proliferation by Ki-67 staining in patients with soft tissue sarcoma. 
  - เผยแพร่ในงาน SNM 2010 annual Meeting ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. Samarnthai N, H Kelvin, Y I-Tien. Molecular Profiling of endometrial Malignancies. 
  - Obstetrics and Gynecology International Volume 2010; Article LD162363 :16.
 5. Vinyuvatt S. Pathologic changes in breast cancer after Anti-estrogen therapy. 
  - เผยแพร่ผลงาน ที่ EB Meeting 2010 เมือง Anaheim รัฐแคลิฟอเนียร์.
 6. Vinyuvatt S. TMEPAI gene amplification in triple negative breast cancers. 
  - เผยแพร่ผลงานที่ USCAP Annual Meeting 2010; Washington DC.
ผลงานวิจัยปี 2554
 1. การตรวจการรวมกันของยีน BCR/ABL ด้วยการใช้ probe ที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงและพัฒนาความไวให้เพิ่มขึ้นร่วมกับวิธี Coamplification at lower denaturation temperature PCR(COLD-PCR)
  - วงเงิน 158,000.-บาท แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2554
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรุ่งนภา อิทธิวุฒิ  งานอณูพยาธิวิทยา กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ
 2. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการดึงแคลเซียมออกจากชิ้นเนื้อกระดูกโดยใช้สารละลายกรดไนตริกความเข้มข้น 15% และ 20 % วงเงิน 11,000.-บาท
  - แหล่งเงิน เงินบำรุง สถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2554
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอำไพ นุสสติ กลุ่มงานศัลยพยาธิ
 3. ความชุกของฮิวแมนแพ๊พพิลโลมาไวรัส(HPV)ในมะเร็งช่องปากและคอหอยในประเทศไทย
  - แหล่งเงิน งบประมาณ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕  จากกองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์ วงเงิน 886,050.-บาท
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม รพ.ราชวิถี  
  - ผู้ร่วมวิจัย แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์  แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ และ ดร.รุ่งนภา อิทธิวุฒิ   
ผลงานวิจัยปี 2555
 1. การศึกษายีนเฮอร์ทูนิวในมะเร็งเต้านมด้วยวีธีซิลเวอร์อินไซตูไฮบริไดเซชั่น
  - วงเงิน 473,000.-บาท แหล่งเงิน งบประมาณปี 2555 สถาบันพยาธิวิทยา
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพยิวิทยา กรมการแพทย์
  - แหล่งเงิน เงินบำรุงสถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2555
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมคิด ไทยทองหลาง
 3. ผลของวุ้นว่านหางจระเข้ในหนูขาวที่ตับบาดเจ็บจากการเหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอล 
  - ระยะเวลา 1 ปี(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554- 30 เมษายน 2555)
  - วงเงิน  100,000.-บาท  ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ 2554 จ. นครศรีธรรมราช
  - ผู้ร่วมวิจัย  นายแพทย์สรยุทธ ขจรวุฒิเดช
 4. ความสอดคล้องกันของผล HER2 ในมะเร็งเต้านมโดยเทคนิค IHC, FISH และ DISH ระหว่างสถาบันในประเทศไทย(Concordance of HER2 Testing Using IHC, FISH and DISH Assays in Breast Cancer: A Thai Multicenter Ring Study) 
  - ระยะเวลา 1 ปี (ก.พ. – ก.ย.55)
  - ผู้ร่วมวิจัย นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์      
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ ศ.นพ.พิเชฐ สัมปทานุกุล
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2555
 1. Shuangshoti S, Shuangshoti S, Nuchprayoon I, Kanjana P, Marrano P, et al. Natural course of low risk neuroblastoma. J Pediatric Blood & Cancer 2012.
 2. Intharachuti W, Ittiwut R, Listman J, Verachai V, Mutirangura A, Malison RT, et al. Polymorphism of COMT Val158Met is Associated with Inhalant Use and Dependence: A  Thai Substance Dependence Treatment Cohort. Asian Biomed; Vol6 No.4 August 2012; 549-556.
 3. Ittiwut R, Listman JB, Ittiwut C, Cubells JF, Weiss RD, Brady K, et al. Association between polymorphisms in catechol-O-methyltransferase (COMT) and cocaine-induced paranoia in European-American and African-American populations. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2012.
ผลงานวิจัยปี 2556
 1. การประเมินเทคโนโลยีการตรวจสอบหาเชื้อ Mycobacterium tuberculosis complex ใน
  ตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงในพาราฟิน
  (Evaluated of Technology for the detection of Mycobacterium  tuberculosis  complex  
  in formalin-fixed, paraffin-embedded, FFPE)
  - ระยะเวลา 1 ปี 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด
ผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ 2556 

มีจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

 1.  การหากระดาษทดแทน Shandon filter card ในการเตรียม FLUID ด้วยเครื่อง Cyto – spin 
  - นำเสนอในการประชุม The 20 th Thai –Japanese Workshop in Diagnostic Cytology เมื่อวันที่  
   16 - 18 มกราคม 2556 จ.กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
  - นำเสนอในการประชุม The 54th Annual Spring Meeting of the Japanese Society of Clinical  
   Cytology(JSCC) วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศญี่ปุ่น
  - นำเสนอในการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพกรมการแพทย์ ปี 2556 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูส    
     พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่1
 2. ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการหลุดของ Coverslip วิธีที่ใช้ในปัจจุบัน และวิธีใหม่ (Coverslip Removal: A Study of Comparative Methods)
  - นำเสนอในการประชุม The 54 th Annual Spring Meeting of the Japanese Society of Clinical Cytology (JSCC) วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศญี่ปุ่น
  -  นำเสนอในการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพ กรมการแพทย์ ปี 2556 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 3. การพัฒนาวิธีการย้อม Reticulum fiber นำเสนอในการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพ กรมการแพทย์ ปี 2556 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556.
ผลงานวิจัยปี 2557
 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการตรวจของสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 
  (Customer ’s satisfaction towards the examination of the Institute of Pathology; Department of Medical Services)
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมคิด ไทยทองหลาง
 2. การเตรียมชิ้นเนื้อด้วยน้ำยาเคมีเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาโดยปราศจากไซลีน (Xylene-free tissue processing in pathology laboratory)
 3. การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้วยเครื่อง Flow
  cytometer ยี่ห้อBD รุ่น FACSCantoII จากมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Whole blood lysis กับวิธีปั่น
  แยกเซลล์ 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิระชา ศรีวงษ์
  (The comparative analysis of white blood cell of leukemia by using flow cytometer 
  model BD FACSCanto II from whole blood lysis technique and density gradient technique) 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิระชา ศรีวงษ์
 4. น้ำยารักษาสภาพชิ้นเนื้อชนิดใหม่สำหรับการย้อมชิ้นเนื้อตัวอย่างด้วยวิธี Masson trichrome (New fixative for Masson trichrome stain)   
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลิขิต ปักเหนือ
 5. การนำเนื้อสมองออกจากกะโหลกศรีษะในการตรวจศพทารกก่อนคลอดหรือแรกเกิดด้วยวิธีจุ่มน้ำ (The study of immersion technique for brain removal in perinatal autopsies)
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปุณิกา ปริญญานพคุณ
 6. การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน K-ras ในตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงในพาราฟินของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยวิธี Multiplex Allele-specific Polymerase Chain Reaction (MAS-PCR)
  (Detection of K-ras gene mutation from formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) among  Colorectal  Cancer  patients  by  Multiplex  Allele-specific Polymerase Chain Reaction (MAS-PCR) 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2557

มีจำนวน 1 เรื่อง

 1. Shuangshoti S, Sawatdee R, Sakapibunnan A, Kittigowit W, Shuangshoti S. Chaiwun B,  et al. Heterogeneity of Unilateral Multiple Breast Cancer: Implications for Biomarker Testing. The Bangkok Medical Journal Vol. 8; September 2014:17-21.
ผลงานวิจัยปี 2558

มีจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

 1. การศึกษาการยึดตรึงเนื้อเยื่อบนสไลด์ประจุบวกในการย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมี (Study of tissue adhesion on positive charged microscope slides for immunohistochemistry staining)
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุวรรณดี อุ่นพรพิพัฒน์กุล
 2. ทาสี ชีวีไม่สับสน
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอำไพ นุสสติ กลุ่มงานศัลยพยาธิ
 3. เปรียบเทียบปริมาณเซลล์ที่ได้จากการเตรียมFluid specimen บนสไลด์ coat ด้วย egg albumin กับสไลด์ประจุบวก (Positive charged microscope slide) โดยวิธี Cytospin 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศวิภา ขามาลา  กลุ่มงานเซลล์วิทยา
 4. เปรียบเทียบวิธีการตัดชิ้นเนื้อในการแก้ไขปัญหาชิ้นเนื้อหลุดและพับย่น 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจรัญ โพธิ์อยู่  กลุ่มงานจุลพยาธิ
 5. เปรียบเทียบวิธีการย้อมชิ้นเนื้อวิธี Mucicarmine stain
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุมาลี พิศสมบัติ  กลุ่มงานจุลพยาธิ
ผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่ในงานประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงแรม เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 25 – 27 ก.พ. 2558 ปีงบประมาณ 2558 

มีจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

 1. การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเครื่อง Flow cytometer ยี่ห้อBD รุ่น FACSCantoII จากมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยวิธี Whole blood lysis กับวิธีปั่น แยกเซลล์ (The comparative analysis of white blood cell of leukemia by using flow cytometer model BD FACSCanto II from whole blood lysis technique and density gradient technique) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
 2.   น้ำยารักษาสภาพชิ้นเนื้อชนิดใหม่สำหรับการย้อมชิ้นเนื้อตัวอย่างด้วยวิธี Masson trichrome (New fixative for Masson trichrome stain) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 3. การนำเนื้อสมองออกจากกะโหลกศรีษะในการตรวจศพทารกก่อนคลอดหรือแรกเกิดด้วยวิธีจุ่มน้ำ (The study of immersion technique for brain removal in perinatal autopsies)
 4. การเตรียมชิ้นเนื้อด้วยน้ำยาเคมีเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาโดยปราศจากไซลีน (Xylene-free tissue processing in pathology laboratory)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2558
 1. ศิริรัตน์ สีขุนทด, ภานินี ถาวรังกูร, ลิขิต ปักเหนือ. การประเมินวิธี Real-time PCR สำเร็จรูป 2 ชนิด วิธี PCR แบบดั้งเดิม และการย้อมสี acid fast bacilli สำหรับการตรวจหาเชื้อ Mycobacterium tuberculosis complex ในตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงด้วยฟอร์มาลิน และฝังในพาราฟิน. 
  - วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2558; 27: 162-173
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2559
 1. นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด, แพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร, นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ เรื่อง Validation of a Multiplex Allele-Specific PCR Assay for Detection of KRAS Gene Mutations in Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Tissues
  - PLOS ONE, January 26, 2016: 1-13
 2. นางสาวอาริษา แสงศรี .การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมชิ้นเนื้อสไลด์ชนิดไขมันในการเตรียมชิ้นเนื้อแบบไม่ใช้ Xylene
  - ฟื้นฟู ปี 2560  
  - HA Forum ปี 2560
 3. นายประจักษ์ ผ่องอำพันธ์ .การเปรียบเทียบผลการย้อมสไลด์ HER2 FISH ระหว่างสไลด์ที่มีการลดปริมาณการใช้ Probe โดยการใช้ cover slide ที่ตัดให้มีขนาดพอดีกับชิ้นเนื้อกับสไลด์ที่ใช้ปริมาณ Probe ปกติ
  - Poster HA Forum ปี 2560
 4. นายโกศล อินทรสูต .การศึกษาเปรียบเทียบการฟอกสี เมลานินโดยใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ระหว่างก่อนและหลังการฟื้นคืนแอนติเจนสำหรับการย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมี
 5. นางพัลลภา พัฒนวงศ์ .การเปรียบเทียบผลของน้ำยา Optical clearing agent ที่มีต่อการล้างสีสไลด์ PAP smear
  - HA Forum ปี 2560
 6. นางสาววิลานีย์ สวนทอง .คราวนี้ไม่มีหลุด