2563

ผลงานวิจัยปี 2563

  1. การเปรียบเทียบสี counter stain ด้วย Hematoxylin จากชุดน้ำยาสำเร็จรูปที่เหลือจากเครื่องย้อมและน้ำยาที่เตรียมเอง
  2. การเปรียบเทียบการ lysis เม็ดเลือดแดงระหว่าง 50 % alc, 70% alc และ commercial lysis solution ใน bloody fluid specimen
  3. การประเมินการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างบล็อกชิ้นเนื้อ ด้วยชุดสกัดดีเอ็นเอ QIAmp® DNA FFPE Tissue Kit และ MagPurix® Tissue DNA Extraction Kit
  4. Acetone กับตัวเลขที่หายไป
  5. การพัฒนาแท่นวาง Tablet เพื่อการถ่ายภาพใบบรรยายชิ้นเนื้อ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2563

  1. แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ .Simplified Molecular Subtyping of Medulloblastoma for Reduced Cost and Improved Turnaround Time (ชนิดของมะเร็งเมดัลโลบลาสโตมา (medulloblastoma) ในประเทศไทยแบ่งตามองค์การอนามัยโลก 2016)
    - Appllmmunohistochem Mol Morpho.Vol28, No.7, August 2020
  2. นางสาวจุฑามาศ สังวร การพัฒนาลดการหลุดลอกของเนื้อเยื่อที่ย้อมด้วยเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมี