2561

ผลงานวิจัยปี 2561
 1. การลบหมึกสไลด์ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 2. การบริการตรวจย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีด้วยเครื่องสแกนสไลด์ E-slide IHC services
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2561
 1. นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ Non-neurotoxic activity of Malayan krait (Bungarus candidus) venom from Thailand  
  - Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases (2018) 24:9
 2. แพทย์หญิงจุไรอร อุณหสูตร .Blinded fluorescence in situ hybridization interpretation by traditional microscopy and digital image capture methods.
  - J Physiol Biomed Sci 2018; 31(1)
 3. แพทย์หญิงจุไรอร อุณหสูตร .Detection of basedment membrane alterations in head and neck tissue biopsy using double immunostaining technique.
  - Edorium J Public Health 2018; 5: 100020 P16 CU 2018
 4. นางสาวสุมาลี พิศสมบัติ การเปรียบเทียบการล้างสีสไลด์ H&E ด้วยน้ำยา Optical Clearing Agent กับ 1%Acid alcohol
  - ฟื้นปูวิชาการปี 2562  
  - HA Forum ปี 2560
 5. นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด การพัฒนาวิธีการ Multiplex Real-time PCR (M-Real-time PCR) เพื่อการตรวจวัดคุณภาพ ดีเอ็นเอจากตัวอย่างบล๊อกชิ้นเนื้อ
  - ประชุมวิชาการ กรมการแพทย์ ปี 2562
 6. นางสาวศุทธินี สารทรง การศึกษาความคุ้มทุนในการเปลี่ยนสีย้อมสไลด์(สวยไม่โดนเท)
  - ประชุมวิชาการ กรมการแพทย์ ปี 2562
 7. นางสาวประภาพรรณ เสณีตันติกุล เปรียบเทียบการย้อม Anti-BRAF V600E (VE1) ระหว่างเครื่อง Ventana BenchMark XT กับเครื่อง Leica Bond Max
  - ฟื้นฟูวิชาการ ปี 2562