2560

ผลงานวิจัยปี 2560
 1. การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธ์ุของยืน KRAS/NRAS/EGFR/BRAF ด้วยวิธี Real-time PCR โดยการปรับลดปริมาณ reagent ในการทำปฎิกิริยา
 2. ลด ละ เลิก การใช้สารกัมมันตรังสี Uranyl acetate
 3. การเปรียบเทียบการย้อมสิพิเศษด้วยวิธี Acid fast bacteria stain โดยการหยดน้ำยาใหม่ และลดเวลากับวิธีเดิม (แช่)
 4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ำยา Permount ในการย้อมสีพิเศษทางด้านพยาธิวิทยา (ได้หมดถ้าสดชื่น)
 5. การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการเตรียมเซลล์บล๊อก
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา
 7. โครงการตัดต่อชะลอวัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560
 1. แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ เรื่อง Localized delivery of curcumin from injectable gelatin/Thai silk fibroin Microspheres for anti-inflammatory treatment of osteoarthritis in a rat model 
  - Inflammopharmacol (2017) 25:211-221
 2. แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ .False-Negative Rate of Papanicolaou Testing: A National Survey from the Thai Society of Cytology.  
  - Acta Cytol. 2017; 61(6); 434-440