2564

ผลงานวิจัยปี 2564

  1. การพัฒนาวิธี Multiplex Real-time PCR ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ M. tuberculosis complex จากตัวอย่างบล็อกชิ้นเนื้อ
  2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารขจัดแคลเซียม
  3. Funnel 4 way (กรวยสี่ทาง)
  4. ไข่ขาวลดการหลุดลอกในการย้อมสไลด์ประจุบวกด้วยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมี
  5. การเปรียบเทียบการติดสีสไลด์โดยใช้การย้อมสีขั้นตอนเดิมกับขั้นตอนการแยกระบบ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2564

  1. นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด. Detection of Mycobacterium tuberculosis complex in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue by Multiplex Polymerase Chain Reaction Assayการพัฒนาวิธี Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ M.tuberculosis complex จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงด้วยฟอร์มาลินและฝังในพาราฟิน Archives of Allied Health Sciences 2021; 33(3): 1-8.