โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร และอำนาจหน้าที่

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ

สถาบันพยาธิวิทยา
1. ภารกิจด้านอำนวยการ
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • 1.1.1 งานบริหารทั่วไป
 • 1.1.2 งานทรัพยากรบุคคล
 • 1.1.3 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
1.2 กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
 • 1.2.1 งานการเงิน
 • 1.2.2 งานบัญชี
 • 1.2.3 งานพัสดุและบำรุงรักษา
2. ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
2.1 กลุ่มงานศัลย์พยาธิ
2.2 กลุ่มงานจุลพยาธิ
2.3 กลุ่มงานเซลล์วิทยา
2.4 กลุ่มงานตรวจศพ
2.5 กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ
3. ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
3.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.2 กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
3.3 กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
3.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบของภารกิจ และกลุ่มงานภายใต้ภารกิจของสถาบันพยาธิวิทยา

สถาบันพยาธิวิทยามีโครงสร้างการแบ่งงานตามภารกิจ (Cluster) เป็น 3 ภารกิจ ดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบงาน บริหารจัดการภายในหน่วยงานเรื่องต่าง ๆ เช่น งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุและบำรุงรักษา งานแผนงานและประเมินผล งานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน เป็นต้น ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในภารกิจด้านอำนวยการ เป็น 2 กลุ่มงาน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.1.1 งานบริหารทั่วไป
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบงาน บริหารจัดการภายในหน่วยงานหรือบริหารราชการทั่วไป เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามาตรฐานข้อกำหนดในการบริหารและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 • ดำเนินงานสารบรรณ กลั่นกรองงาน สรุปเสนอผู้บริหาร บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และเอกสารราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่กำหนด
 • ควบคุม ดูแล การจัดประชุม งานรับรองและงานพิธีการโดยมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบเรียบเรียงรายงานต่าง ๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เพื่อให้การบริหาร การประชุมหรืองานพิธีการต่าง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินการงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการบริหารสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไป ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2 งานทรัพยากรบุคคล
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก บำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
 • วางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา วางแผน ดูแล การจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1.3 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รับผิดชอบการจัดทำและประสานแผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงบประมาณ แผนเงินบำรุงของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และนโยบายของกรมการแพทย์
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน แผนปฏิบัติการและโครงการตามที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

1.2.1 งานการเงิน
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการเงิน การเบิกจ่ายเงิน ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนด
 • พัฒนา รูปแบบ วิธีการจัดเก็บรายได้และเรียกเก็บหนี้ตามสิทธิต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2.2 งานบัญชี

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบงานบัญชี การจัดทำบัญชี การควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และการบริหารต้นทุนผลผลิต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2.3 งานพัสดุและบำรุงรักษา

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียน การเบิกจ่าย การจัดการคลังพัสดุ การจำหน่าย และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่
 • ควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา ของโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา
 • ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจ วินิจฉัยทางการแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา เพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านพยาธิวิทยาแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง สถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • จัดทำมาตรฐาน (CPG) และประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยา
 • ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยา แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โดยแบ่งงานภายในภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ เป็น 5 กลุ่มงาน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

2.1 กลุ่มงานศัลยพยาธิ

 • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทางด้านศัลยพยาธิ
 • ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ
 • ให้บริการทางการตรวจ ตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยที่ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาด้วยตาเปล่า
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.2 กลุ่มงานจุลพยาธิ

 • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทางด้านจุลพยาธิ
 • ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ
 • ให้บริการทางการตรวจ เตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อผู้ป่วยที่ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.3 กลุ่มงานเซลล์วิทยา

 • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทางด้านเซลล์วิทยา
 • ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ
 • ให้บริการทางการตรวจ คัดกรอง หาเซลล์มะเร็งในระยะต่าง ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีและระบบอวัยวะอื่น ๆ และให้คำปรึกษาสไลด์ทางเซลล์วิทยาของระบบต่าง ๆ
 • รับผิดชอบโครงการตรวจสอบมาตรฐานทางเซลล์พยาธิ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.4 กลุ่มงานตรวจศพ 

 • ให้บริการทางการตรวจศพเด็ก ที่รับส่งต่อจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีรวมทั้งรับและจำหน่ายให้ญาติไปบำเพ็ญกุศล
 • ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.5 กลุ่มงานชันสูตรพิเศษ 

 • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก และกายวิภาค
 • ให้บริการทางการตรวจ เตรียมชิ้นเนื้อด้วยวิธีพิเศษ เพื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน การย้อมพิเศษโดยวิธี  Immunofluorescence , Immunoperoxide, Enzyme histochemistry, In Situ hybridization
 • การตรวจตัดและย้อมสีชิ้นเนื้อโดยวิธีพิเศษ (Histochemistry), ตัดและย้อมชิ้นเนื้อโดยวิธีแช่แข็ง (Frozen sections) พร้อมเตรียมสไลด์ย้อมพิเศษ
 • บริการตรวจวิเคราะห์ โลหะ วิตามิน ยาฆ่าแมลง
 • ดำเนินงานโครงการวิจัยของหน่วยงาน
 • ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ทั้งภายในและห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย ติดตามผลงานให้ตรงตามแผนงานและเป้าหมาย ตลอดจนดำเนินการจัดฝึกอบรมให้มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านพยาธิวิทยา
 • รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
 • รับผิดชอบงานด้านวิจัยและประเมินเทคโนโลยีของโรงพยาบาล
 • รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศทางการแพทย์
 • รับผิดชอบงานด้านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
 • รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ

โดยแบ่งงานภายในภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็น 4 กลุ่มงาน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 • งานขึ้นทะเบียนสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพ
 • งานตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล
 • งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 • งานฐานข้อมูลและสารสนเทศระบบประกันสุขภาพ
 • งานรับเรื่องร้องเรียน
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3.2 กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์

 • เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งให้บริการทั้งสารสนเทศเพื่อการบริการ สารสนเทศเพื่อการบริหาร สารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
 • ทำการพัฒนาระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมถึงการวิเคราะห์ระบบงานการพัฒนาซอฟแวร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบคลังข้อมูลรวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์
 • จัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลด้านเวชระเบียน
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3.3 กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอด และสนับสนุนวิชาการ

 • สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สาขาต่างๆ ในระดับตติยภูมิ และเฉพาะทาง
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางแผน และสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
 • ดำเนินการในการจัดฝึกอบรม ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ
 • ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย ในสาขาต่างๆ รวมทั้งติดตามผลงานให้ตรงตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล
 • งานห้องสมุด
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

 • จัดทำข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานของโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ
 • บริหารจัดการงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาล
 • บริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ติดตาม วิเคราะห์งานด้านความเสี่ยงของโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์
 • บริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ติดตามงานด้านนโยบายสาธารณสุขและยุทธศาสตร์การแพทย์
 • บริหารจัดการสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย