วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหน้าที่ของสถาบันฯ

วิสัยทัศน์

 • สถาบันที่เป็นเลิศด้านพยาธิวิทยากายวิภาคระดับชาติ

พันธกิจ

 • สร้างองค์ความรู้และจัดการองค์ความรู้ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
 • พัฒนาห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคให้ได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ
 • เป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาการทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคในระดับชาติ 
 • บริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ครอบคลุมระดับตติยภูมิและสูงกว่า
 • พัฒนาและเสนอแนะนโยบายทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 1 การแพทย์ด้านพยาธิวิทยากายวิภาคที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์

 • สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยาของประเทศ
 • พัฒนาระบบการให้บริการทางพยาธิวิทยาแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ 2 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
กลยุทธ์

 • พัฒนาแพทย์และบุคลากรทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคให้มีความเชี่ยวชาญและเพียงพอกับความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ 3 การบริหารจัดการที่ดีเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
กลยุทธ์

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ
 • สร้างการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงตามที่กำหนด
 • พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย (Digital Transformation)
 • บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบสถาบันพยาธิวิทยา

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านพยาธิวิทยา
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยาแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
 • จัดให้มีบริการตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ สาขาพยาธิวิทยาเพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา
 • ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาให้แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มภารกิจสถาบันพยาธิวิทยา

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มภารกิจและกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
 • กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ (หมายถึงแต่ละกลุ่มภารกิจนำเสนอแล้วงาน บริหาร รวบรวมดำเนินการ)
 • จัดทำแผนเงินงบประมาณ และเงินบำรุง รวมทั้งติดตามและประเมินผล
 • วางแผนและจัดอัตรากำลัง และการประเมินบุคคล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสถาบันฯ
 • บริหารจัดการงานธุรการทั่วไป และงานสารบรรณ
 • บริหารจัดการด้านการเงิน และการพัสดุ
 • ดูแลความปลอดภัย และสงบ เรียบร้อยของสถาบันฯ
 • ดูแลระบบสื่อสาร และสาธารณูปโภค
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจด้านบริการเฉพาะทาง
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มภารกิจและกลุ่มภารกิจด้านบริการเฉพาะทาง
 • กำหนดนโยบายและวางแผนในการให้บริการทางพยาธิวิทยา
 • วางแผนและจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบ
 • ให้บริการทางพยาธิวิทยา
 • ดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพบริการทางพยาธิวิทยา
 • สนับสนุนส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และการวิจัย
กลุ่มภารกิจด้านถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มภารกิจและกลุ่มภารกิจด้านถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
 • กำหนดนโยบายและวางแผนดำเนินการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน
 • วางแผนและจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงานและเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบ
 • วางแผนและดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
 • ดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพบริการ/วิชาการ และงานวิจัย
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มภารกิจและกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพบริการ/วิชาการ และงานวิจัย 
 • ประสานส่งเสริม และสนับสนุนด้านธุรการในการดำเนินงานวิจัยและค้นคว้า
 • วางแผนและจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบ
 • เผยแพร่ผลงานวิจัยและการประยุกต์ใช้
 • วางแผนและดำเนินการประเมินการใช้เทคโนโลยี
 • กำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
 • วางแผนและดำเนินการพัฒนางานสารสนเทศ
 • สนับสนุนส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้