ทำเนียบผู้อำนวยการ

1. แพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา

พ.ศ.2517 - 2533

2. แพทย์หญิงกัลยา ผลากรกุล

พ.ศ.2533 - 2534

3. นายแพทย์ดำรงค์ พันธุมโกศล

พ.ศ.2538 - 2541

4. แพทย์หญิงวิจิตรา เหมศรีชาติ

พ.ศ.2541 - 2543

5. นายแพทย์พงศ์พันธ์ วงศ์มณี

พ.ศ.2543-2546

6. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

พ.ศ.2546-2548

7. น.พ กฤษฎา ศรีสำราญ

พ.ศ.2548 - 2549

8. แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์

พ.ศ.2550 - 2551

9. แพทย์หญิงชีพสุมน
สุทธิพินทะวงศ์

พ.ศ.2551-2554

10. นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม

พ.ศ.2554-2557

11. นายแพทย์บุญชัย
พิพัฒน์วนิชกุล

พ.ศ.2557-2558

12. นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร

พ.ศ.2558 - 2559

13. แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

พ.ศ.2560-2561

14. แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ

พ.ศ.2561 - 2564

15. นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ

พ.ศ.2564 - 2566

16. นายแพทย์กิตติวัฒน์
มะโนจันทร์

พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน