คู่มือการให้บริการ

รายการ Download
คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจ
คู่มือการลงทะเบียน Surgical pathology, Cytology และ Consult
คู่มือการลงทะเบียน Molecular pathology และ FISH
คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจงานอณูพยาธิวิทยา
คู่มือการลงทะเบียนย้อมพิเศษ (Online)
คู่มือการดูรายงานผลตรวจทางพยาธิวิทยา (Online)
คู่มือการขอยืม Block/Slide (Online)
คู่มือให้บริการ SLA
SLA 2564
การตรวจทางเซลล์วิทยา Pap smears, Fluid cytology และ Fine needle aspiration
การจำหน่ายศพ (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว) ภายใน 60 นาที และจำหน่ายศพได้ถูกต้อง)
การคัดกรองผู้มารับบริการตามมาตรการ COVID - 19 ของสถาบันพยาธิวิทยา
SLA 2563
Digital Pathology (e-Register)
Digital Pathology (e-Report)
การให้บริการสั่งตรวจย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีและย้อมพิเศษด้วยระบบออนไลน์
SLA 2562
การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเทคนิค Histochemistry (ปรับปรุง)
SLA 2561
การบริการตรวจย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีด้วยเครื่องสแกนสไลด์
SLA 2560
การบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเทคนิค Histochemistry
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยา
SLA 2559
การบริการตรวจย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีด้วยเครื่องย้อมอัตโนมัติ