ข่าวกิจกรรม

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา เข้าร่วมนิเทศงานแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดอบรม “เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2567
อ่านต่อ
นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เป็นประธานมอบกล้าไม้ ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่อ "กล้าใหญ่ไม้ยืนต้น เพิ่มโอโซนในอากาศ" ณ บริเวณด้านหน้าสถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ
นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้ตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรม โดย กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ
นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในกิจกรรม รวมใจรดน้ำขอพรสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกิจกรรมในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ไทย กิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม แพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
อ่านต่อ
แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
อ่านต่อ
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการของสถาบันพยาธิวิทยา และให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความสุจริต โปร่งใสในการบริหารงาน โดยแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานกล่าวนำเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา ครบรอบ 49 ปี โดยแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทาน พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566
อ่านต่อ
แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์อัญชลีรัตน์ เลิดสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ห้องประชุม 30 ปี
อ่านต่อ
แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566
อ่านต่อ
แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมประเมินต่ออายุการรับรองคุณภาพ Re-Accreditation ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566
อ่านต่อ
คณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2566 บนเวที KM FORUM ณ ห้องประชุม 30 ปีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟ ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์  ณ สงขลา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา และแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลพังงา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โดยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา จัดงานฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้และศพที่มอบให้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยาเป็นผู้ดำเนินการ โดยนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยาเป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
อ่านต่อ
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
อ่านต่อ