ฝึกซ้อมแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP)

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:30:25 PM ดู: 406

แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ เป็นประธานฝึกซ้อมแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan:BCP)ในรูปแบบ Virtual Table Top Exercise สำหรับปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานและเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความตระหนักถึงความสำคัญของแผนดังกล่าวโดยมีแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมประชุมแผน ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563