การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสถาบันพยาธิวิทยา

ขั้นตอนที่ 1

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันพยาธิวิทยา
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันพยาธิวิทยา

ขั้นตอนที่ 2

 1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 4. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ขั้นตอนที่ 3

 1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
 2. รายงานผลการดำเนินงานของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ (MEC) รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 
 4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตรอาสา กตัญญู 

ขั้นตอนที่ 4

 1. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้
 2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 5

 1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ
 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน