แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ครั้ง 1/2565

วันที่เผยแพร่ : Apr 26, 2022 6:15:07 PM ดู : 58 Tags :

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันพยาธิวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากสถาบันฯ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำผลการสำรวจไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจด้วย จะเป็นพระคุณ

 

ทำแบบสำรวจได้ที่

https://bit.ly/36CdOgt