ติดต่อสถาบันพยาธิวิทยา

.

ที่อยู่

2/2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์

02-354-8208-15

โทรสาร

02-354-8200

E-mail

mail@iop.or.th

Facebook

https://www.facebook.com/ioplab

Youtube

https://www.youtube.com

หมายเลขติดต่อภายใน

งานบริการ งานบริหารและธุรการ
ห้องประชาสัมพันธ์ 0 ห้องผู้อำนวยการ 224
ห้องศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ 212, 216, 219 เลขานุการผู้อำนวยการ 238
ห้องศัลย์พยาธิ 217, 218 ห้องรอง ผอ. ด้านอำนวยการ 240
ห้องจุลพยาธิ 115, 126 ห้องงานบริหารทั่วไป 221, 222
ห้องเก็บสไลด์ 234 ห้องงานทรัพยากรบุคคล 223
ห้องอิมมูโน ฯ 236 ห้องการเงิน 225, 228
ห้องหัวหน้างานอิมมูโน ฯ 229 ห้องพัสดุและบำรุงรักษา 131
ห้องเซลล์วิทยา 135 ห้องงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 241
ห้องอณูพยาธิวิทยา 233 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) 137
ห้องงานวิเคราะห์เซลล์ (FISH-Flow cytometry)  136, 235 ห้องงานสารสนเทศ 239
ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 215, 125 ห้องเวชนิทัศน์ 114, 119
ห้องสแกน Slide 253    
ห้องตรวจศพ 112, 113    
องค์กรแพทย์ การศึกษาและงานฝึกอบรม
พ.สมฤทัย 118 ห้องฝึกอบรม/สมาคมเซลล์/สมาคม IAP 121, 141
พ.ทรงคุณ 120 สำนักงานราชวิทยาลัย 124
พ.ภานินี 122 ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน 129
พ.เฟิร์น 123    
พ.อัญชลีรัตน์ 132 ห้องประชุม
พ.กฤษฎ์ 134 ห้องประชุมบริหารทั่วไป 116
พ.พิริยา 138 ห้องประชุม 30 ปี 220
พ.มิ่งขวัญ 242 ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ฯ 231
พ.สิฐพงษ์ 133 อื่น ๆ
พ.กุลเชษฐ์ 246 มูลนิธิสนับสนุนสถาบันฯ 211
พ.ชุติมา 139 ห้องงานช่าง 111
พ.สิริไพลิน 243 หน่วยรักษาความปลอดภัย 214
พ.ชลลดา 245 ห้องออกกำลังกาย 232
พ.พงษฎา 247    
พ.เฉลิมพร 244    
พ.สมบูรณ์ 255    
พ.ภาดล 256    
พ.ชนิทธิ 257