ติดต่อสถาบันพยาธิวิทยา

.

ที่อยู่

2/2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์

02-354-8208-15

โทรสาร

02-354-8200

E-mail

mail@iop.or.th

Facebook

https://www.facebook.com/ioplab

Youtube

https://www.youtube.com

หมายเลขติดต่อภายใน

งานบริการ งานบริหารและธุรการ
ห้องประชาสัมพันธ์ 0 ห้องผู้อำนวยการ 224
ห้องศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ 212, 216, 219 เลขานุการผู้อำนวยการ 238
ห้องศัลย์พยาธิ 217, 218 ห้องรับรอง ผอ. ด้านอำนวยการ 240
ห้องจุลพยาธิ 115, 126 ห้องงานบริหารทั่วไป 221, 222
ห้องอิมมูโน ฯ 236 ห้องงานทรัพยากรบุคคล 223
ห้องหัวหน้างานอิมมูโน ฯ 229 ห้องการเงิน 225, 228
ห้องเซลล์วิทยา 135 ห้องพัสดุและบำรุงรักษา 131
ห้องอณูพยาธิวิทยา 233 ห้องงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 241
ห้องงานวิเคราะห์เซลล์ (FISH-Flow cytometry)  136, 235 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) 137
ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 215, 125 ห้องงานเทคโน ฯ 128, 239
ห้องสแกน Slide 253 ห้องเวชนิทัศน์ 114, 119
ห้องตรวจศพ 112, 113    
องค์กรแพทย์ การศึกษาและงานฝึกอบรม
พ.สมฤทัย 118 ห้องฝึกอบรม/สมาคมเซลล์/สมาคม IAP 121, 141
พ.ทรงคุณ 120 สำนักงานราชวิทยาลัย 124
พ.ภานินี 122 ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน 129
พ.เฟิร์น 123 ห้องสมุด 227
พ.อัญชลีรัตน์ 132 ห้องประชุม
พ.กฤษฎ์ 134 ห้องประชุมบริหารทั่วไป 116
พ.พิริยา 138 ห้องประชุม 30 ปี 220
พ.มิ่งขวัญ 242 ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ฯ 231
พ.สิฐพงษ์ 133 อื่น ๆ
พ.กุลเชษฐ์ 246 มูลนิธิสนับสนุนสถาบันฯ 211
พ.ชุติมา 135 ห้องงานช่าง 111
พ.สิริไพลิน 243 หน่วยรักษาความปลอดภัย 214
พ.ชลลดา 245 ห้องออกกำลังกาย 232
พ.พงษฎา 247    
พ.เฉลิมพร 244    
พ.สมบูรณ์ 255    
พ.ภาดล 256    
พ.ชนิทธิ 257