ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

.

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทาง

  1. Website สถาบันพยาธิวิทยา www.iop.or.th
  2. ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าห้องศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ ฝ่ายการเงินและบัญชี และห้องบริการผู้วายชนม์
  3. จดหมาย ที่อยู่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 2/2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  4. โทรศัพท์ 02-354-8208-15 ต่อ 112 โทรสาร 02-354-8200
  5. ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ช่องทางการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 3 ช่องทาง

ช่องทางการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 3 ช่องทาง

  1. Website สถาบันพยาธิวิทยา www.iop.or.th
  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถาบันพยาธิวิทยา
  3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2