ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 

พันธกิจ

 
 

๑. การสร้างองค์ความรู้ และจัดการองค์ความรู้ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค

๒. ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

๓. ศูนย์การเรียนรู้วิชาการทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคในระดับชาติ

๔. บริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ครอบคลุมระดับตติยภูมิและสูงกว่า

๕. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

 
ll     หน้าแรก     ll
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200