โรงพยาบาลพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมดูงาน สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด: May 30, 2022 10:30:40 AM ดู: 39

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ คณะองค์กรแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับแพทย์หญิงกรกนก บุญสมนึก หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงานและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี และ สารสนเทศเพื่อรองรับนโยบาย Smart Hospital ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565