กิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการสถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2565

ปรับปรุงล่าสุด: Dec 14, 2021 11:42:00 AM ดู: 2,691

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการสถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2565 โดยนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพยาธิวิทยา ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2565 “สถาบันพยาธิวิทยา ใสสะอาด โปร่งใส ไร้ทุจริต “ ในการบริหารงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่โปร่งใส โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อดำรงชีวิตและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมให้บริการอย่างเต็มใจ ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณสงขลา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564