สถาบันพยาธิวิทยาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Green & Clean Hospital. ประจำปี 2563 - 2565

ปรับปรุงล่าสุด: Mar 22, 2021 2:15:41 PM ดู: 323

สถาบันพยาธิวิทยาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Green & Clean Hospital. ประจำปี 2563 - 2565 ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ร่วมกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

จัดขึ้น เพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Bangkok Green & Clean Hospital Plus ประจำปี 2564 โดย นางนิระชา ศรีวงษ์ เลขาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาบันพยาธิวิทยา เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Green & Clean Hospital  ในระดับดีมาก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564