กิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:32:03 PM ดู: 2,455

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารด้านอำนวยการ เพื่อชี้แจ้งแนวทางตามนโยบายและแผนงาน กรมการแพทย์ใน ปี 2564 โดยแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการด้านระบบสุขภาพ บรรยายเรื่องแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต จากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สำหรับสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ (BCP for EID in Institute of Pathalogy) และนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพยาธิวิทยา บรรยายเรื่องโครงการสัมมนา “ พัฒนากาย พัฒนาจิต เพื่อการใช้ชีวิตที่สมดุล “ และนายดุสิต ฟักเขียว หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน บรรยายเรื่องนโยบายและคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจ ในสถานการณ์และนโยบาย แผนงานของสถาบันพยาธิวิทยา ปี 2564 ณ ห้องแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563