อบรม เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information System Security)

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:35:16 PM ดู: 179

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information System Security) โดย นายกรทอง แจ่มศรีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สถาบันพยาธิวิทยาให้เกียรติเป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการป้องกันข้อมูลขององค์กรสูญหายจากการถูกโจมตีของไวรัส ตลอดจนเรียนรู้วิธีป้องกันการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภัยคุกคามขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวัน 15 ตุลาคม 2563