นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลทุงสง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ปรับปรุงล่าสุด: Jul 4, 2024 8:41:16 AM ดู: 14

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีนายแพทย์ธีรพล สุขมาก หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ แพทย์หญิงธนาภา ทวีรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิกายวิภาค พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งสง ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลทุงสง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567