ระเบียบการใช้ห้องสมุด

           


เวลาการให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. 
เว้นวันหยุดราชการ

การขอทำบัตรห้องสมุด
       กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการห้องสมุด
        
 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เขียนชื่อ นามสกุล ด้วยตัวบรรจงด้านหลังรูป
ข้อปฏิบัติในการยืมหนังสือ
  ผู้ยืมต้องตรวจความเรียบร้อยของสิ่งพิมพ์ก่อนรับไป ถ้าหนังสือชำรุด ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบ มิฉะนั้นห้องสมุดจะถือว่าผู้ยืมเป็นผู้ทำชำรุด

       
 หนังสือวิชาการทางการแพทย์ และหนังสือทั่วไป     ยืมได้   7  วัน
       
 วารสาร ได้แก่วารสารเล่มปลีกฉบับใหม่    ยืมได้    7  วัน
       
 วารสารเล่มปลีกและเย็บเล่ม   ยืมได้     7  วัน
      
 โสตทัศนวัสดุ
                สไลด์        ยืมได้     7  วัน


การยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุด และถ่ายสำเนาเอกสาร

 
ห้องสมุดมีบริการให้ยืมระหว่างห้องสมุด แก่บุคคลภายนอก โดยผู้ยืมต้องนำใบยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด จากบรรณารักษ์ของหน่วยงาน
        หรือสถาบันการศึกษาที่ผู้ยืมสังกัดหรือศึกษาอยู่มาขอยืมที่ห้องสมุดสถาบันฯ
สำหรับข้าราชการสถาบันพยาธิวิทยา ห้องสมุดก็ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เช่นกัน หากเป็นห้องสมุดในเขตกรุงเทพมหานคร
       ขอยืมได้ทั้งตัวเล่มและถ่ายเอกสาร โดยผู้ต้องการยืมแจ้งความประสงค์และกรอกแบบฟอร์มขอยืม
บุคคลที่มีสิทธิเข้ามาใช้ห้องสมุด

 ข้าราชการในสังกัดสถาบันพยาธิวิทยา โดยแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุด หรือบัตรประจำตัวข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 ข้าราชการนอกสังกัดสถาบันพยาธิวิทยา โดยมอบบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์
           อย่างใดอย่างหนึ่งไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

          ให้บุคคลใน 1.
มีสิทธิยืมหนังสือได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบนี้กำหนด
          ให้บุคคลใน 2.
หากต้องการยืมหนังสือออกจากห้องสมุด โปรดแจ้งความประสงค์ ขอทำบัตรสมาชิกผ่านงานห้องสมุด และทีี่่ประชุมกรรมการบริหาร
           เพื่อพิจารณาเสนอผู้อำนวยการสถาบันฯต่อไป
 บุคคลภายนอก จะใช้ห้องสมุดต้องขออนุญาตจากบรรณารักษ์ และ แสดงบัตรฯ ต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด พร้อมเซ็นชื่อในสมุดที่เตรียมไว้ให้
            และสามารถใช้บริการได้เฉพาะการอ่าน การค้นคว้าจากสิ่งตีพิมพ์
 

ประเภทของหนังสือและสิ่งพิมพ์
หนังสือและสิ่งพิมพ์ของหห้องสมุด แบ่งออก 2 ประเภท คือ
      1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่
        
หนังสือตำรา
        
รายงานประจำปี
        
หนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ยังไม่ได้เย็บรวมเล่ม
        
 วารสารฉบับเก่าที่ยังไม่ได้เย็บรวมเล่ม
      2. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ห้าี่มยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่
        
หนังสืออ้างอิงได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม ดรรชนีค้นเรื่อง เป็นต้น
        
วารสารฉบับใหม่ล่าสุด
        
หนังสือพิมพ์


กำหนดเวลายืม

หนังสือที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้ มีกำหนดเวลายืมดังนี้
       หนังสือตำรา และรายงานประจำปี ยืมได้ไม่เกิน 7 วัน และยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม
         
หนังสือราชกิจจานุเบกษา และัวารสารฉบับเก่าที่ยังไม่ได้ั้เย็บรวมเล่ม ยืมได้ไม่เกิน 3 วัน และยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม

การยืม และการคืน

การยืมหนังสือทำได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
        
 ต้องขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุดกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
        
 การยืมและการคืนหนังสือทุกครั้ง ผู้ยืมจะต้องมายืม และคืนด้วยตนเอง และต้องนำบัตร สมาชิกห้องสมุดมาแสดงด้วย หรือถ้าจะฝากผู้อื่นยืม
             และคืนจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
        
เขียนชื่อ และนามสกุลในบัตรยืมให้ชัดเจน
        
 ให้เจ้าหน้าที่ลงวันกำหนดในบัตรสมาชิกตามจำนวนหนังสือที่ยืม

การคืนหนังสือให้ผู้มาคืนหนังสือปฏิบัติดังนี้
        
 นำหนังสือมาคืนตามกำหนดเวลา
        
ผู้มาส่งหนังสือคืนต้องให้เจ้าหน้าที่ลงวันที่ส่งคืนในบัตรสมาชิกทุกครั้ง
        
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือทุกเล่มที่นำมาคืนนั้นและเสร็จก่อนออกจากห้องสมุด


หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ยืมหนังสือ
       ส่งหนังสือตามกำหนดเวลา
        
 หากทำหนังสือชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินเท่าราคาหนังสือหรือวารสารนั้น
        
 ผู้มีสิทธิยืมหนังสือจะถูกถอนสิทธิในการยืมหากฝ่าฝืนระเบียบนี้ข้อใดข้อหนึ่ง และในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งพิจารณา
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด  
         ขณะอยู่ในห้องสมุดควรเงียบ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
        
 ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องสมุด
        
 งดสูบบุหรี่ในห้องสมุด
        
 ไม่ใช้ห้องสมุดเป็นที่พักผ่อนนอนหลับ
        
 ใช้หนังสือด้วยความทนุถนอม ห้ามตัด ฉีก ขีด เขียน ลงในหนังสือ
        
 ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยการห้ามทิ้งขยะบริเวณห้องสมุด
       
 ผู้ใช้บริการต้องอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ตรวจเอกสาร และวัสดุทุกชิ้น ที่นำออกจากห้องสมุดฯ
        
 ปฏิบัติตามระเบียบอื่นๆ ของห้องสมุด
 

ห้องสมุดสถาบันพยาธิวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันพยาธิวิทยา ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
02-3548208-15 ต่อ 227     

www.iop.or.th